VSTVBiH: Sudskom nagodbom do efikasnijeg rješavanja sporova

VSTVBiH: Sudskom nagodbom do efikasnijeg rješavanja sporova

Na inicijativu Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTVBiH), u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH realizirane su „Sedmice sudske nagodbe“ od 7. do 18. novembra, tokom kojih su zainteresirane stranke bile u prilici na brži i ekonomičniji način riješiti vlastite sporove.

Iz VSTV-a ističu kako stranke sudsku nagodbu mogu sklopiti i neovisno o periodu održavanja Sedmica sudske nagodbe.

Prema podacima VSTV-a BiH, od 2011. godine pred sudovima u BiH zaključeno je više od 55.000 sudskih nagodbi, dok je tokom 2021. godine na ovaj način riješeno 3.830 predmeta.

Referirajući se na ovaj institut, iz VSTV-a BiH su za Fenu istaknuli kako je tokom prethodno organiziranih sedmica sudske nagodbe, u maju 2022. godine, ostvaren rast od 44 posto u pogledu broja predmeta riješenih sudskom nagodbom u odnosu na prethodno organizirane sedmice sudske nagodbe u 2021. godini.

Aktivnost „Sedmice sudske nagodbe“ se, u organizaciji VSTV-a BiH, kontinuirano provodi u svim sudovima u BiH od 2016. godine i dosadašnja praksa je da se ova aktivnost organizira dva puta godišnje.

Iz ovog regulatornog tijela podsjećaju da se u prethodnim godinama ta aktivnost provodila u okviru projekata koje je implementirao VSTVBiH sredstvima vlada kraljevina Norveške i Švedske, dok nastavak Sedmica sudske nagodbe predstavlja realizaciju strateškog opredjeljenja za rješavanje sporova mirnim putem.

Nadalje, pojašnjavaju kako sudovi u spomenutom periodu imaju obavezu da zakažu ročišta u što većem broju predmeta u kojima postoji mogućnost sklapanja sudske nagodbe kako bi se stranke podstaknule na rješavanje predmeta na ovaj način.

Primjena sudske nagodbe, kao alternativnog načina rješavanja sudskih sporova, još nije na željenom nivou, a VSTV BiH kao razlog tome uglavnom vidi nedovoljnu informiranost građana i građanki, zbog čega se poduzima niz aktivnosti na promociji alternativnih načina rješavanja sporova kao pristupačnijeg, jednostavnijeg i ekonomičnijeg načina.

Tako je u toku održavanja Sedmica sudske nagodbe do 18. novembra, a u okviru Projekta „EU podrška reformama pravosuđa u BiH-IPA 2019“, koji VSTV implementira uz finansijsku podršku Evropske unije, pokrenuta online i TV-kampanja radi informiranja građana o prednostima sudske nagodbe u odnosu na redovni sudski postupak.

VSTVBiH navodi kako je institut sudske nagodbe pogodan za rješavanje imovinskih, porodičnih, komunalnih i sporova male vrijednosti, gdje se ujedno bilježi i najveći broj neriješenih predmeta, uz ocjenu kako bi intenzivnija primjena tog instituta u značajnoj mjeri rasteretila rad pravosudnih institucija, a što bi, istovremeno, značilo i manje troškove za stranke u sudskom postupku, ali i smanjenje troškova rada sudova uopće.

- Sedmice sudske nagodbe, samo su jedan od načina promocije alternativnih načina rješavanja sudskih sporova koje realizira VSTV BiH i to, zasigurno, neće biti jedini način predstavljanja svih pogodnosti koje ovaj institut donosi strankama u sporu – navode iz VSTV-a.

Preciziraju kako je, trenutno, u toku i promotivna kampanja VSTV-a BiH čiji je fokus upravo na informiranju građana i građanki o alternativnim načinima rješavanja sudskih sporova.

Istovremeno, najavljuju kako VSTV BiH u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH organizira informativno predavanje o alternativnim načinima rješavanja sporova za poslovnu zajednicu, koje će biti održano 29. novembra kako bi se prednosti sudske nagodbe, medijacije i arbitraže približile privrednim subjektima.

U okviru dosadašnjih aktivnosti, VSTVBiH je, između ostalog, uz podršku Delegacije EU razvio - Smjernice za zaključenje sudske nagodbe za sudije i stranke, organizirao niz informativnih radionica kako bi predstavnicima poslovne zajednice ukazao na prednosti alternativnih načina rješavanja sporova te realizirao sveobuhvatnu informativnu kampanju za građane BiH.

VSTVBiH je stava kako bi broj rješavanja sporova putem sudske nagodbe trebao biti veći u vezi s čime ulaže iznimne napore kako bi alternativni načini rješavanja sudskih sporova postali dijelom ustaljene bh. pravosudne prakse.

Također, smatra kako bi intenzivnija primjena ovih pravnih mehanizama rad pravosudnih institucija učinila efikasnijim.

Sudska nagodba je način rješavanja sudskog spora koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka i nudi mogućnosti da se sudski spor riješi na brži način, naročito u predmetima koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova i naplatu novčanih potraživanja, naknadu štete, podjelu stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenje međa, materijalna davanja i drugo.

Zaključena sudska nagodba ima istu pravnu snagu kao i sudska presuda, a stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja sudskog postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, eventualnog drugostepenog postupka, dugotrajnog postupka namirenja, te se izbjegavaju brojni dodatni troškovi redovnog sudskog postupka.

Zainteresirane stranke koje žele svoje predmete riješiti sudskom nagodbom mogu se samostalno, preko svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom obratiti nadležnom sudu, te pisanim prijedlogom ili na drugi način predložiti zaključenje sudske nagodbe.

federalna.ba/Fena

VSTV BiH sudska nagodba Sedmice sudske nagodbe