Vlada TK - Zaštita porodice u fokusu socijalnih davanja
(Izvor: Federalna)

Vlada TK - Zaštita porodice u fokusu socijalnih davanja

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o subvencioniranju dijela troškova boravka djece u predškolskoj ustanovi.

 

Odlukom je utvrđen iznos subvencioniranja dijela troškova boravka u predškolskoj ustanovi u visini cijene boravka za odgovarajući mjesec, a najviše u visini do 130,00 KM za cjelodnevni boravak i do 90,00 KM za poludnevni boravak, izuzev za period obaveznog predškolskog odgoja i produženog boravka.

Pravo mogu ostvariti djeca predškolskog uzrasta upisana u predškolsku ustanovu, a koja su iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, privremene novčane pomoći, djeca samohranih roditelja koji sami izdržavaju djecu i djeca sa smetnjama u razvoju, a da nisu korisnici sredstava za istu namjenu po drugom osnovu - saopćeno je iz Vlade TK.

Ukupno planirana sredstva za subvencioniranje dijela troškova boravka djece u predškolskim ustanovama iznose 84.000,00 KM.

Vlada je također utvrdila visinu naknade za obrok u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja za djecu iz porodica koje su se našle u stanju socijalne potrebe u iznosu od 2,00 KM po djetetu po danu redovnog prisustva nastavi.

Pravo imaju djeca iz porodica koje su se našle u stanju socijalne potrebe, odnosno djeca čiji su roditelji korisnici stalne novčane pomoći, djeca čiji su roditelji materijalno neosigurani i za rad nesposobni, teškog zdravstvenog stanja, samohrani roditelji, a ne ostvaruju prihode od kojih bi se izdržavali ili postoje drugi uzroci koji su doveli do toga da se nalaze u teškom stanju socijalne potrebe, a prema ocjeni nadležnog centra za socijalni rad.

Vlada TK je utvrdila iznos jednokratne novčane pomoći za roditelje sa troje i više djece u visini od 1.500 KM. Pravo mogu ostvariti roditelji za treće i svako slijedeće dijete rođeno u 2023. godini. Za podršku pronatalitetnoj politici kroz realizaciju samo ovog prava, Vlada je ove godine osigurala pola miliona KM - navodi se u saopćenju.

Također, Vlada je danas dala saglasnost i na Program raspodjele sredstava jednokratnih novčanih pomoći za 2023. godinu koji je donijelo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak. 

Ovim programom centrima za socijalni rad su, prema broju stanovnika, broju nezaposlenih osoba, broju korisnika stalne novčane pomoći, broju korisnika jednokratnih novčanih pomoći, broju korisnika dodatka na djecu, te broju penzionera sa najnižom penzijom raspoređena sredstva u ukupnom iznosu 800.000 KM.

Vlada je danas izmijenila i dopunila uredbe o visini, uslovima, kriterijima i postupku realizacije dodatne novčane pomoći zaposlenim i nezaposlenim majkama porodiljama čime je otkočen proces dalje isplate dodatne novčane pomoći u nepromijenjenom iznosu odnosno, 996 KM za nezaposlene majke porodilje i razlike primljene naknade umjesto plaće do 996 KM za zaposlene majke porodilje.

Prihvaćen je Program rada i Finansijski plan Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za 2023. godinu.

Vlada je rad direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Dževada Kormana za period od 01.12.2021. godine do 30.11.2022. godine, ocijenila ocjenom odličan.

Utvrđen je također koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za januar 2023. godine u iznosu od 1,00. Visina osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade, za period januar - mart 2023. godine iznosi 5,00 KM.

Vlada je odobrila usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Ministarstvu privrede je 700KM dodijelilo Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla, u svrhu realizacije projekta „Inovativnim umom do ICT pametnih škola“ („PAMETNE ŠKOLE 2“) koji se implementira u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna gora 2014-2020.

S obzirom na to da je Vlada Tuzlanskog kantona zaključila Aneks Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona, a kojim je utvrđena neto satnica u oblasti zdravstva u iznosu od 2,75 KM te da puno radno vrijeme radnika traje 40 sati sedmično, Vlada je danas prihvatila izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Ovim je izvršeno usklađivanje ukupnih prihoda i primitaka kao i rashoda i izdataka Zavoda, a Finansijski plan je upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje po hitnoj proceduri - saopćeno je iz Vlade TK.

Vlada TK