Prihvaćen Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH
(Izvor: Fena)

Prihvaćen Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH

Predstavnički doma Parlamenta FBiH na današnjoj sjednici u Sarajevu jednoglasno je usvojio zaključak kojim je prihvatio Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH smatrajući da može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga zakona.

Drugim zaključkom zadužen je predlagač da do kraja maja 2022. obavi javnu raspravu i da prilikom izrade prijedloga zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one dostavljene u pisanoj formi.

U obrazloženju izmjena navedeno je da je Konvencija Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici usvojena 11. maja 2011. u lstanbulu, a da je Bosna i Hercegovina je 7. novembra 2013. postala šesta članica Vijeća Evrope koja je ratificirala Konvenciju.

Nadalje, Konvencija Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe je usvojena 25. oktobra 2007. u Lanzarotu, a u Bosni i Hercegovini stupila na snagu 1. marta 2013.

Obzirom da nakon ratifikacije predmetne konvencije nisu bile inkorporirane u krivično zakonodavstvo Federacije BiH, pristupilo se izradi sveobuhvatnih izmjena i dopuna Krivičnog zakona Federacije BiH s ciljem unaprjeđenja zaštite djece, žena i porodice kao jezgre društva.

Također, poslanici su usvojili i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH.

Izmjenama je predloženo usklađivanje tog zakona sa Zakonom o platama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH na način da bude izjednačen dodatak na platu od 30 posto inspekcijskim tijelima, a među kojima je i Porezna uprava, s obzirom da je postojećim odredbama važećeg Zakona o Poreznoj upravi taj dodatak ograničen na 20 posto.

Osim toga, brišu se prekršajne odredbe u važećem zakonu koje se odnose na učesnike u platnom prometu - banke, jer su one propisane odredbama Zakona o unutrašnjem platnom prometu.

Usvojene izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH usvojili su na današnjoj sjednici Prijedlog zakona o dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH.

Izmjenom se u članu 12a. iz stava(2) dodaje novi stav (3) koji glasi: U slučaju izmjene formula iz ovog zakona, izuzetno od stava (2) ovog člana, Federalno ministarstvo finansija može u toku godine donijeti propis kojim će biti određena pojedinačna učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih javnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od inidirektnih poreza i način raspoređivanja tih prihoda za preostali dio tekuće godine.

U obrazloženju izmjena, poslanik SDA Salko Zildžić kao jedan od predlagača, naveo je da ona omoćava provedbu prethodne izmjene zakona kojom je promijenjen koeficijent Kantonu Sarajevo, ali da se suštinski i ne mora vezati za tu izmjenu.

Također, po skraćenom postupku je usvojen i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o cestovnom prijevozu FBiH.

Sa dnevnog reda današnje sjednice prethodno su povučeni Izvještaj o radu i poslovanju RTVFBiH za 2018. i Finansijski izvještaj sa mišljenjem Nezavisnog revizora za godinu koja završava 31. decembra 2018.; Izvještaj o radu i poslovanju za 2019. i Finansijki izvještaj za period koji se završava 31. decembra 2019. sa Izvještajem Nezavisnog revizora, kao i Izvještaj o stanju poljoprivrede u Federaciji BiH za 2020. sa prijedlogom preporuka.

Usvojene izmjene Zakona o liječenju neplodnosti potpomognutom oplodnjom

Predstavničkog doma Parlamenta FBiH danas je jednoglasno usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom.

Izmjenama je predviđeno da pravo na liječenje biomedicinski potpomognutom oplodnjom na teret budžeta Federacije, u pravilu, ima žena do navršene 42. godine života, koja je u braku, odnosno vanbračnoj zajednici, i to: a) tri pokušaja intrauterine inseminacije, u skladu sa medicinskim indikacijama i smjernicama iz člana 23. stav (3) ovog zakona, i b) pet pokušaja izvantjelesne oplodnje.

Također, biomedicinski potpomognuta oplodnja finansira se iz sredstava budžeta Federacije, a putem "Transfera Vlade Federacije BiH za finansiranje biomedicinski potpomognute oplodnje" koja se doznačavaju Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, o čemu odluku donosi Vlada Federacije BiH za svaku fiskalnu godinu, a u skladu s propisima o budžetima u Federaciji i propisima o izvršavanju budžeta Federacije.

Obim prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju iz sredstava budžeta Federacije, način formiranja cijene pojedinačnih postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje, kriteriji i načini ugovaranja, kao i druga pitanja od značaja za provodenje biomedicinski potpomognute oplodnje, na prijedlog Komisije i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, bliže se uređuju posebnim propisom koji donosi federalni ministar u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Pomoćnica ministra zdravstva FBiH Marina Bera u obrazloženju izmjena navela je da je procijenjeno da će za realizaciju zakona biti potrebno 10 miliona KM na godišnjem nivou.

federalna.ba/Fena

biomedicinski potpomognuta oplodnja
neplodnost potpomognuta oplodnja biomedicinski potpomognuta oplodnja Vahidin Katica
0 09.07.2023 18:44
neplodnost oplodnja vještačka oplodnja biomedicinski potpomognuta oplodnja potpomognuta oplodnja umjetna oplodnja vantjelesna oplodnja
0 19.02.2023 21:18
potpomognuta oplodnja biomedicinski potpomognuta oplodnja oplodnja
0 19.02.2023 20:16