Usvojena Informacija o stanju sigurnosti na području TK
(Izvor: Fena/Vlada TK)

Usvojena Informacija o stanju sigurnosti na području TK

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila informaciju o stanju sigurnosti na području tog kantona za 2023. godinu. Posmatrano u cjelini, uz nekoliko događaja koji su narušili subjektivni dojam i uznemirili građane TK, stanja sigurnosti, na osnovu konkretnih pokazatelja može se okarakterisati zadovoljavajućim. 

Naime, prema pokazateljima u oblasti kriminaliteta i javnog reda i mira, s jedne strane došlo je do smanjenja broja ovih djela, a s druge strane, postignut je visok stepen otkrivenosti počinilaca.

-Pojedinačni nasumični događaji, nažalost sa teškim posljedicama, te svirepim načinima izvršenja, narušili su dojam i kod građana opravdano izazvali uznemirenost - saopćeno je nakon sjednice Vlade TK.

Ipak posmatrajući podatke i pokazatelje stanja kriminaliteta u 2023. godini, može se konstatovati da je došlo do smanjenja evidentiranih krivičnih djela na području TK u odnosu na isti period prošle godine za 184 krivičnih djela ili 5,0 posto. Posmatrano po strukturi, može se uočiti da je u 2023. godine u odnosu na prošlu godinu, došlo do smanjenja broja krivičnih djela protiv imovine za 89 krivičnih djela ili 4,7 posto, krivičnih djela protiv javnog reda i pravnog prometa za 43 krivična djela ili 19,2 posto, krivičnih djela protiv podmićivanja i krivičnih djela protiv službene i druge odgovorne funkcije za 39 krivičnih djela ili 26,0 posto, krivičnih djela protiv okoliša, poljoprivrede i prirodnih dobara za 30 krivičnih djela ili 35,7 posto, krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa za 25 krivičnih djela ili 13,2 posto te krivičnih djela protiv zdravlja ljudi za 16 krivičnih djela ili 3,2 posto.

Uočeno je povećanje broja krivičnih djela protiv braka, porodice i mladeži za 84 krivična djela ili 58,7 posto, kao i krivičnih djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina za 23 krivična djela ili 23,2 posto.

Ako se posmatraju složeniji i teži oblici krivičnih djela, može se uočiti smanjenje broja krivičnih djela zloupotreba položaja ili ovlašćenja, neovlašćene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, ugrožavanje javnog prometa, šumska krađa, laka tjelesna ozljeda, ugrožavanje javnog prometa, i dr., dok je uočeno povećanje broja krivičnih djela nasilje u porodici, posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga, krivotvorenja službene isprave, ugrožavanje sigurnosti, i dr.

Procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu iznosi 44,3 posto, dok procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela iznosi visokih 70,7 posto.

Realizujući planirane i vanredne zadatke iz djelokruga rada u 2023. godini, službenici policije evidentirali su ukupno 1.808 prekršaja što je za 81 prekršaja ili 4,3 posto manje nego u istom periodu prošle godine. U skladu sa Zakonom i počinjenim prekršajima sankcionisan je i manji broj učinilaca prekršaja za 62 ili za 2,6 posto.

Posmatrano po strukturi počinjenih prekršaja u 2023. godine, a u odnosu na isti period prošle godine, može se uočiti smanjenje broja prekršaja prosjačenja manje za 37 ili 37 posto, prekršaja tuče, zlostavljanja ili fizičkog napada manje za 27 ili 6,5 posto prekršaja po odlukama gradskih/općinskih vijeća manje za 26 ili 42,6 posto i td.

S druge strane, tokom 2023. godine evidentirano je povećanje broja saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period prethodne godine. Evidentirano ih je više za 136 saobraćajnih nezgoda ili za 4,7 posto. Broj saobraćajnih nezgoda s poginulim licima veći je za dvije nezgode, a broj poginulih lica je na istom nivou, u odnosu na posmatrani period prethodne godine.

Broj nezgoda s povrijeđenim licima veći je za 68 nezgoda ili 6,3 posto. Broj osoba sa teškim tjelesnim ozljedama veći je za 19 lica ili 10,6%, a broj lica sa lakim tjelesnim ozljedama veći je za 87 lica ili za 5,8 posto. Broj saobraćajnih nezgoda s materijalnom štetom veći je za 66 nezgoda ili za 3,6 posto. U 2023. godini ukupno je stradalo 185 pješaka što je u odnosu na 2022. godinu manje za 20 lica ili 10,8 posto.

Prihvaćena Informacija o maloljetničkoj delikvenciji za 2023. godinu

Vlada je danas prihvatila Informaciju o maloljetničkoj delikvenciji na području tog kantona za 2023. godinu. Ovaj dokument jedna je od mjera praćenja stanja na području TK, a sačinjena je na osnovu dostavljenih informacija Ministarstva unutrašnjih poslova i Odgojnog centra, a dio informacije iz nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave, sačinjen je na osnovu dostavljenih podataka od Kantonalnog tužilaštva TK i nadležnih sudova na području tog kantona.

U toku 2023. godine na području TK evidentirano je 50 krivičnih djela počinjenih od strane maloljetnih osoba, što je za 56 krivičnih djela ili 52,8 posto manje u odnosu na isti period 2022. godine. Broj maloljetnih učinilaca koji su učestvovali u izvršenju ovih krivičnih djela je 69, što je za 53 učinioca ili 43,4 posto manje u odnosu na 2022. godinu.

U ukupnoj strukturi prijavljenih učinilaca krivičnih djela, maloljetnika je 2,5 posto, a u ukupnom broju krivičnih djela u navedenom periodu kriminal maloljetnika prosječno učestvuje sa 1,4 posto što je u manje od prosjeka većine evropskih zemalja (od 3 do 10 posto). Blaži oblici kršenja zakona od maloljetnika su prekršaji. Prekršaji maloljetnika se uglavnom odnose na Zakon o javnom redu i miru TK-a (tuča, vika, galama, drsko ponašanje, naročito drsko ponašanje). U 2023.godini evidentiran je 31 slučaj narušavanja javnog reda i mira, što je u odnosu na 2022. godinu povećanje za 8 prekršaja izvršenih od strane maloljetnika.

Kako bi preventivno utjecali na maloljetnike službenici Uprave policije MUP-a TK-a su u školskoj u 2023/24.godini zajedno sa službenicima koji su zaduženi za rad policije u zajednici i uz povremeno učešće osoblja JU Odgojni centar za maloljetnike Tuzla, održali su edukativna predavanja u 11 osnovnih i 6 srednjih škola na području TK, u kojima je održano 17 radionica na kojima je ukupno prisustvovalo 1.050 učenika i određen broj nastavnika i pedagoškog osoblja.

Također, održana su i edukativna predavanja na temu međuvršnjačkog nasilja i maloljetničke delinkvencije, nedozvoljenog držanja oružja kao i štetnosti upotrebe opojnih droga učenicima triju osnovnih škola na području TK-a, kojima je ukupno prisustvovalo 670 učenika. U toku 2023. godine realizovana je i javna kampanja pod nazivom „Spriječimo maloljetničko prijestupništvo“.

Prema dostavljenim podacima Kantonalnog tužilaštva, utvrđeno je da je iz ranijih godina neriješeno 28 predmeta protiv maloljetnika, da je u 2023. godini zaprimljeno 70 predmeta a da je toko 2023. godine riješeno ukupno 75 predmeta. Od njih 75, protiv 33 maloljetnika u sukobu sa zakonom nadležnim sudovima u Tuzlanskom kantonu su u 27 predmeta upućeni prijedlozi za izricanje vanzavodskih mjera, a u 3 predmeta, za 4 maloljetnika su upućeni prijedlozi za izricanje zavodskih odgojnih mjera.

Prema izvještajima nadležnih sudova na području kantona, vođeni su postupci i izrečene mjere protiv ukupno 39 maloljetnih osoba u 38 predmeta u 2023-oj godini, dok je u 2022. godini vođen postupak i izrečene mjere protiv 37 maloljetnih lica u 35 predmeta.

Za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe 537.000 KM

Kantonalva vlada je danas dala saglasnost na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje osoba u stanju socijalne potrebe za 2024. godinu. Ovim programom utvrđuje se raspodjela sredstava iz budžeta TK za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 537.000,00 KM.

Od ovog iznosa za projekte prevencije siromaštva i podrške materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama u vidu dodjele prehrambenih i higijenskih paketa i ogrjeva planirano je 65.000 KM, za podršku djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije, usluga boravka i drugih vaninstitucionalnih usluga podrške i usluga ranog rasta i razvoja 150.000 KM, za osnaživanje osoba sa invaliditetom, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje i druge oblike podrške koji preveniraju institucionalni smještaj osoba sa invaliditetom 138.000 KM, za podršku pojedincima i porodicama, koja zbog posebnih okolnosti trebaju podršku (poremećeni porodični odnosi, problemi u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problemi rizičnih ponašanja djece i omladine, nasilja u porodici i u drugim kriznim situacijama) putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana, razvoja hraniteljstva i drugih vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice 90.000 KM, te za poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica putem vaninstitucionalnih usluga, usluga pomoći i njege u kući i drugih oblika podrške 94.000 KM.

Programom je predviđeno da se projektne aktivnosti isključivo mogu planirati i realizirati počevši od početka januara do kraja decembra tekuće godine, a organizacije i udruženja trebaju u obrascu projektnog prijedloga za odobravanje sredstava odrediti cilj na koji apliciraju sa svojim projektom, saopćeno je iz Vlade TK.

federalna.ba/Fena

Vlada TK