Skupština KS usvojila Nacrt budžeta KS za 2023. godinu

Skupština KS usvojila Nacrt budžeta KS za 2023. godinu

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je danas Nacrt budžeta KS za 2023. godinu u iznosu od 1.193.051,352 KM, te ga uputila u javnu raspravu u trajanju od 20 dana.

Ministar finansija Kantona Sarajevo Davor Čičić  je na današnjoj sjednici Skupštine iznio osnovne korake i faze izrade ovog budžeta, kao i okolnosti koje su definisale njegovu visinu i namjenu.

“Izrada Nacrta budžeta za 2023. godinu počela je još u julu prošle godine, kada je Ministarstvo finansija svim budžetskim korisnicima dostavilo budžetske instrukcije i rokove njegove dostave. Do 31. avgusta 2022. godine u Ministarstvo su dostavljeni su svi budžetski zahtjevi, u skadu s dostavljenim instrukcijama. Ministarstvo je nakon toga, u skladu sa Zakonom o budžetima FBiH, izradilo Nacrt ovog budžeta gdje je uravnotežena prihodovna i rashodovna strana Budžeta za 2023. godinu”, istakao je ministar Čičić.

Posebno je naglasio da je izrada ovog budžeta podrazumijevala značajan pad prihoda po osnovu indirektnih poreza, što je posljedica donošenja novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH kojim je jedino Kantonu Sarajevo umanjen pripadajući udio u raspodjeli prihoda po osnovu smanjenja pondera sa 1,9658 na 1,5 i koji će se svake sljedeće godine umanjivati za 0,1 sve dok ne dostigne koeficijent 1,3.

U prihodovnu stranu Budžeta uvrštene su projekcije Federalnog ministarstva finansija, kao i izmjene drugih poreznih i neporeznih prihoda, te procijenjeni suficit iz prethodne godine. U rashodovnom dijelu budžeta izvršene su izmjene na poziciji bruto plata i doprinosa kod svih budžetskih korisnika u skladu s potpisanim kolektivnim ugovorima, kao i drugim planiranih rashodnovnim povećanjima (pozicije zaštite porodica s djecom, boračke egzistencijalne naknade, i sl).

Kako je dodao ministar Čičić, prihodovna strana Budžeta je planirana na osnovu zadnjih zvaničnih revidiranih javnih prihoda za 2022. godinu i projekcije Federalnog ministarstva finansija za te prihode za period od 2023. do 2025. godine koji uključuju značajan rast poreza na dobit, poreza na dohodak, te drastično smanjenje indirektnih poreza koji pripadaju KS u odnosu na prethodnu godinu.

Prema njegovim riječima, u Budžetu se vidi da su prihodi od poreza na dobit porasli za 45 miliona KM, prihodi od poreza na dohodak su porasli za oko 27, 9 miliona KM, dok su indirektni porezi u odnosu na prethodni periodu umanjeni za 110,9 miliona KM.

Budžetski prihodi čine 81,67 posto ukupnog učešća u prihodima, ostali prihodi su namjenski prihodi, vlastiti prihodi, donacije, transferi, primici.

Kanton Sarajevo je planirao i kreditno zaduženje za ovu godinu u iznosu od 119,6 miliona KM, što predstavlja ukupno 10 posto ukupne prihodovne strane Budžeta KS.

U rashodovnom dijelu, plaće i naknade zaposlenih u cjelokupnom javnom sektoru čine 612.513.241 KM. Povećanje broja zaposlenih se u najvećoj mjeri odnosi na 506 zaposlenika u osnovnom i srednjem obrazovanju kroz usklađivanje sa stvarnim stanjem u ovom sektoru. U Budžet je ugrađeno i planirano povećanja plaća uposlenim u javnom sektoru od pet posto.

Tekući transfere, prema utvrđenim zakonskim obavezama i raspoloživim sredstvima, iznose 243.876.604 KM i u ukupnom Budžetu učestvuju s nešto više od 20 posto.

Nacrt budžeta KS za 2023. godinu otvorio je brojne diskusije, zastupnici su iznosili mišljenja, ideje, sugestije i prijedloge za njegovo unapređenje u oblastima pitanja mladih, njihovog zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja, većeg ulaganja u kulturu, sport i nauku, u projekte koji za cilj imaju poboljšanje kvaliteta zraka, kadroviranja i opremanja policije, zanavljanja sve deficitarnijeg specijalističkog medicinskog kadra...

Pred institucijama, ustanovama, lokalnim zajednicama i građanima je 20 dana javne rasprave u kojima mogu iznijeti svoje ideje, prijedloge i vizije u kreiranju konačnog izgleda Budžeta KS za tekuću 2023. godinu.

federalna.ba

Skupština KS Kanton Sarajevo budžet proračun