Prijedlog prestanka važenja zakona o Sudu i Tužilaštvu BiH bez podrške

Prijedlog prestanka važenja zakona o Sudu i Tužilaštvu BiH bez podrške

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas nije usvojio Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Tužilaštvu BiH i Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Sudu BiH, čiji je predlagač poslanik Milorad Kojić, a koji su razmatrani po hitnom postupku.

Predloženim zakonima bilo je predviđeno da danom stupanja na snagu tih zakona prestaju da važe Zakon o Tužilaštvu i Zakon o sudu BiH. 

Predstavnički dom prihvatio je zahtjev poslanika Milana Dunovića, Zlatana Begića i Vlatka Glavaša da se po hitnom postupku razmatra Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.

Dunović je kazao da je od izuzetne važnosti da se po hitnom postupku usvoji ova izmjena zakona, koja je vrlo jednostavna.    

Pojasnio je da se radi o tome da je predviđena novčana kazna od 4.000 KM i šest kaznenih bodova u slučaju da vozač koji je pod dejstvom alkohola ili narkotika odbije testiranje.

- Do sada smo imali situaciju da neko ko je konzumirao nedozvoljena sredstva ili alkohol u dozi većoj od dozvoljene, da mu je bilo jeftinije da odbije testiranje, nego da se ustanovi da je pod dejstvom alkohola. Iz tog razloga smo tražili hitnu proceduru - kazao je Dunović.

Dodao je kako misli da će predložena izmjena doprinijeti većoj bezbjednosti na putevima.

Poslanici su glasali o predloženom zakonu, ali je zbog nedostatka entitetske većine, on upućen Kolegiju na usaglašavanje.   

Podržana je poslanička inicijativa Nihada Omerovića kojom se traži od Ministarstva pravde BiH da, u saradnji sa VSTV-om i Nadzornim tijelom za praćenje provedbe Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, u roku od 30 dana od dana usvajanja inicijative dostavi Predstavničkom domu PSBiH detaljnu analizu provođenja Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

federalna.ba/Fena

Predstavnički dom je usvojio Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2022. godinu.

Usvojeni su i zaključci iz Mišljenja Komisije za finansije i budžet u vezi sa Izvještajima Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2022. godinu, a jedan od zaključaka je da Predstavnički dom prihvata 72 izvještaja finansijske revizije institucija BiH za 2022. godinu.

Između ostalog, usvojen je i Izvještaj - Praćenje realizacije preporuka revizije učinka „Upravljanje procesom realizacije ugovora o javnim nabavkama u institucijama BiH“.

Poslanici su usvojili Izvještaj GREVIO odbora za BiH o zakonodavnim i drugim mjerama preduzetim za provođenje odredbi Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije) i Preporuke Odbora potpisnica Istanbulske konvencije Vijeća Evrope, kao i zaključke nadležne parlamentarne komisije u vezi sa tim izvještajem.

Usvojena je i poslanička inicijativa Šemsudina Dedića, kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku usvoji i dostavi Nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2024. godinu Predsjedništvu BiH, koje će podnijeti Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje.

Predstavnički dom je usvojio i poslaničku inicijativu Nihada Omerovića i Safeta Keše kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da putem Ministarstva finansija i trezora izdvoji sredstva u iznosu od 1.000.000 KM za medicinsku pomoć stanovništvu Gaze, sa posebnim akcentom na djecu Gaze.

Data je saglasnost za ratifikaciju: Ugovora o finansiranju između BiH i Evropske investicione banke, Projekat gradskog prijevoza u Sarajevu i Ugovora o grantu (Projekat Vodovod Visoko) između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant od Evropskog zajedničkog fonda za zapadni Balkan.

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine Sud Bosne i Hercegovine Tužilaštvo BiH
Tužilaštvo BiH kazna korupcija
0 28.11.2023 15:38
Zukan Helez Tužilaštvo BiH iskaz
0 27.11.2023 11:34
Zukan Helez kampovi Tužilaštvo BiH
0 24.11.2023 10:00
Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH Tužilaštvo BiH Sud BiH
0 20.11.2023 21:29