Priprema okvira budžeta TK za naredne tri godine
(Izvor: Fena/Vlada TK)

Priprema okvira budžeta TK za naredne tri godine

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2024-2026. godina.

Dokument je u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH i predstavlja osnovu za izradu Budžeta Tuzlanskog kantona. Cilj je da predloži smjernice ekonomske i fiskalne politike, te definiše okvir prihoda i gornju granicu rashoda za period 2024.-2026. godina.

Vlada TK je usvajanjem Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina definisala i uskladila razvojne pravce i prioritete tog kantona sa ključnim nacionalnim i međunarodnim razvojnim dokumentima.

Time su postavljeni strateški fokusi među kojima je održiv ekonomski razvoj na pravcu zelene tranzicije i digitalne transformacije, razvoj inkluzivnog, prosperitetnog i modernog društvenog sektora, resursno efikasan i održiv infrastrukturni i prostorni razvoj u funkciji zaštite okoliša, efikasna javna administracija u funkciji unapređenja kvaliteta života građana i privlačenja investicija u svim aspektima razvoja, kao i digitalizacija ekonomije i javnih usluga.

U sektoru ekonomskog razvoja, okosnicu predstavljaju strateški prioriteti koji obuhvataju digitalizaciju i principe zelene ekonomije koji će se protezati kroz aktivnosti unutar prioritetnih područja uključujući, industriju, rudarstvo, sektor malih i srednjih preduzeća i obrta, poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i turizam.

Također, djelotvorna, otvorena i odgovorna javna uprava biti će u funkciji unapređenja poslovnog ambijenta i pružanja podrške bržem ekonomskom razvoju.

U okviru drugog strateškog cilja fokus strateških prioriteta stavljen je na društveni razvoj koji nastoji graditi društvo jednakih mogućnosti, jačati društvenu koheziju i solidarnost, osigurati bolju socijalnu uključenost, brigu i zaštitu svih stanovnika te poticati rodnu ravnopravnost bez diskriminacije.

Kroz aktivnosti na unapređenju oblasti obrazovanja i nauke, zdravstvene i socijalne zaštite, sporta, kulture i položaja mladih te unapređenju sigurnosti na području kantonu doprinijet će se razvijenom, inkluzivnom i prosperitetnom društvenom sektoru sa jednakim pravima za sve građane koji u njemu žive i borave.

Kada je u pitanju održivo upravljanje okolišem, prirodnim i infrastrukturnim resursima, u primarne pravce djelovanja u okviru strateških prioriteta je uvršteno unaprjeđenje zaštite okoliša i planskog korištenja prirodnih resursa i prostora, povećanje energijske efikasnosti te modernizacija saobraćajne i komunalne infrastrukture, što je u konačnici u funkciji osiguranja resursno efikasnog i održivog infrastrukturnog razvoja TK.

Kako bi se osigurala realizacija navedenih strateških prioriteta, Vlada TK će u periodu od 2024-2026. godine kroz izradu trogodišnjih i godišnjih planova rada kantonalnih organa uprave, definisati primarne fokuse djelovanja u cilju implementacije strateških mjera određenih u okviru ekonomskog i društvenog sektora, razvoja infrastrukture i zaštite okoliša.

Vlada TK dala je prethodnu saglasnost na uslove, kriterije i postupak dodjele sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu tog kantona i to kroz osam programa.

Od ukupno 544.000 KM predviđenih budžetom TK za 2023. godinu, 200.000 KM ili 37 posto namijenjeno je za program obezbjeđivanja i održavanja naučno-istraživačke opreme i prostora za naučno-istraživački rad.

Za osnovna, primijenjena i razvojna istraživanja (naučnoistraživački projekti) bit će izdvojeno 175.000 KM ili 32,4 posto, 54.000 KM za program osposobljavanje mladih nadarenih za naučnoistraživački rad, 48.000 KM za program usavršavanje naučnoistraživačkog kadra, 15.000 KM za program izdavanje naučnih publikacija, 32.000 KM za program održavanje naučnih skupova, 10.000 KM za program promocija i popularizacija nauke i tehnologije i 10.000 KM za program međunarodne naučnoistraživačke saradnje.

Javni poziv za dodjelu sredstava sa budžetske pozicije "Nauka" će biti objavljen na web-stranici Vlade TK.

Kantonalni Savjet za nauku i tehnologiju pripremio je prijedlog uslova i kriterija za finansiranje određenih programa u oblasti naučno-istraživačkog rada nakon čega je Ministarstvo sačinilo dokument o načinu dodjele sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučno-istraživačkom radu.

Vlada je dala saglasnost na Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2023/2024. godinu, čime se omogućava upis 5.328 učenika u 30. srednjih škola Tuzlanskog kantona. Prema vrsti škola planirano je da se u gimnazije upiše 720, tehničke škole 2496, stručne škole 2040, te u umjetničke škole 72 učenika. Ovakav Plan upisa učenika, koji predviđa 1.321 mjesta više u srednjim školama u odnosu na broj učenika koji završavaju osnovne škole, omogućit će svim učenicima, koji završavaju osnovno obrazovanje, a njih je u ovoj školskoj godini na području TK 4.007, da nastave obrazovanje u nekoj od srednjih škola TK, u skladu sa postignutim uspjehom u osnovnoj školi, ličnim interesima i sposobnostima, kao i mogućnostima škola.

Vlada je također utvrdila i listu deficitarnih zanimanja, te uslove, kriterije, postupak i način dodjele i isplate stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa liste deficitarnih zanimanja za školsku 2023/2024. godinu. Lista obuhvata zanimanja zidar-fasader-izolater, tesar-krovopokrivač, armirač-betonirac, keramičar-teracer, moler-farbar-soboslikar, rukovalac građevinskih pretovarnih mašina, tapetar, plinski i vodoinstalater, poslastičar, rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa, kuhar.

Redovni učenici prvih razred srednjih škola u statusu javne ustanove na području TK, koji se u školskoj 2023/2024. godini obrazuju za navedena zanimanja, njih 94-oro ostvaruju pravo na stipendiju u ukupnom iznosu od 1.170 KM, koja će im biti isplaćena u devet mjesečnih rata, po 130,00 KM. Sredstva za stipendiranje raspoređivat će se po postupku javnog oglašavanja, u skladu sa kriterijima koji su sastavni dio današnje odluke.

Vlada je razmatrala više tačaka dnevnog reda koje se odnose na izvještaje o radu institucija tokom prošle godine, te jedan planski dokument za 2023. godinu. Prihvaćeni su Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona, Izvještaj o radu Javne ustanove Specijalna biblioteka "Behram-beg" u Tuzli i Izvještaj o radu Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla. Također je prihvaćen Izvještaj o radu Komisije za koncesije TK za 2022. godinu, te date saglasnosti na Plan poslovanja JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o za period 2024-2026. godina i Program rada Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla za 2023. godinu.

Također, prihvaćen je i periodični Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za period januar - mart 2023. godine. Ukupni prihodi za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u ovom periodu ostvareni su u iznosu od 79.314.461 KM što je za 4.566.052 KM ili 5,44 posto manje od planiranih, a za 18,29 posto više u odnosu na isti period prošle godine.

Istovremeno, ukupni rashodi i kapitalni izdaci za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na području TK ostvareni su u iznosu od 79.311.951 KM što je za 4.568.562 KM ili 5,45 posto manje od planiranih, a za 18 posto više u odnosu na isti period prošle godine, te je u ovom periodu ostvaren višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 2.510 KM. U ukupnoj strukturi rashoda neposredna zdravstvena zaštita učestvuje sa 73,88 posto, lijekovi sa 15,34 posto, tekući transferi i drugi tekući rashodi 6,31 posto, ortopedska i druga medicinska pomagala 2,22 posto, Stručna služba Zavoda 1,95 posto, liječenje van Kantona i u inostranstvu 0,26 posto, izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada 0,02 posto i deficitarne usluge sa 0,02 posto, saopćeno je iz Vlade TK.

federalna.ba/Fena

TK budžet
Dom naroda PSBiH usvojio budžet
0 19.07.2024 12:43
Dom naroda PSBiH budžet hitni postupak
0 19.07.2024 12:31
budžet hitna sjednica Dom naroda PSBiH
0 19.07.2024 08:21
Halil Lagumdžija VSTV BiH budžet proračun
0 17.07.2024 17:07