Ljudska prava

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, utvrdila Nacrt zakona o javnom okupljanju kojim se osigurava primjena najvišeg nivoa međunarodno priznatih prava i sloboda utvrđenih u međunarodnim dokumentima navedenim u Aneksu Ustava FBiH.Ovim nacrtom, koji se upućuje u daljnju parlamentarnu proceduru, uređuje se javno okupljanje građana na području FBiH, način i postupak organizovanja javnog okupljanja, potom obaveze organizatora i drugih organa koji učeštvuju u realizaciji javnog okupljanja, kao i druga pitanja od značaja za ovu oblast.Javno okupljanje predstavlja osnovno pravo fizičke osobe koja se nalazi na području BiH i sastoji se od prava na slobodu okupljanja, te govora i mišljenja putem kojeg se javno izražavaju socijalna i druga uvjerenja i interesi.  Fizičke osobe koja se nalaze na području FBiH imaju pravo organizovati javno okupljanje i u njemu učestvovati, pri tome poštujući ljudska, etnička, vjerska, nacionalna i sva druga prava propisana međunarodnim dokumentima, kodeksima, kao i domaćim zakonima i drugim aktima.

AUTOR: ZLATA BEHRAM