Kadrovska rješenja Vlade FBiH

Kadrovska rješenja Vlade FBiH

Vlada FBiH donijela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje Hermedina Zornića za v.d. predsjednika Uprave, te Slavena Zeljke za v.d. člana Uprave ovog preduzeća, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do dvanaest mjeseci. Prije toga data je prethodna saglasnost za razrješenje članova ove uprave radi isteka mandata.

Donesena je i Odluku o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za imenovanje Amela Kosovca za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ovog preduzeća uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do kada su Odlukom skupštine društva od 23. februara ove godine imenovani vršioci dužnosti članova ovog odbora. Prije toga data je prethodna saglasnost Skupštini ovog društva za razrješenje v.d. člana ovog odbora prije isteka perioda na koji je imenovan.

Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva "Feroelektro“ d.d. Sarajevo za imenovanje Faruka Šahinagića i Adema Festića za članove Nadzornog odbora ovog preduzeća uime državnog kapitala, na period do isteka mandata članova koji su bili imenovani na period od četiri godine, počev od 21. marta 2021. godine. Prije toga data je prethodna saglasnost za razrješenje ovih članova Nadzornog odbora radi isteka perioda na koji su imenovani.

Odlukom Vlade data je i prethodna saglasnost Nadzornom odboru JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać za donošenje Odluke o imenovanju Alena Zulića za vršioca dužnosti direktora ovog javnog preduzeća do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do 12 mjeseci.  Prije toga Vlada je istom NO dala prethodnu saglasnost za donošenje odluke o razrješenju dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora JP NP „Una“.

Federalna vlada donijela je Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Ovim rješenjem se privremeno na period do najviše tri mjeseca, odnosno okončanja postupka konačnog imenovanja za predsjednika Nadzornog odbora ovog fonda imenuje Tomislav Naletilić, a za članove Ervin Mušinović, Benjamin Sinanović, Senad Mašetić i Josip Drežnjak.

Doneseno je i Rješenje kojim se Amel Mehanović postavlja na dužnost zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači na period od četiri godine. Prije toga doneseno je Rješenje o razrješenju dužnosti dosadašnjeg zamjenika direktora KPZ poluotvorenog tipa u Busovači.

Izmijenjeno je Rješenje o imenovanju članova Ministarske koordinacije u oblasti socijalne politike u Federaciji BiH, te su za članove ove koordinacije imenovani Zemina Kadirić (Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK), Dijana Novković Pećanac i Ilija Krišto (Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Kantona 10), Milenko Bevanda i Alma Kozo (Ministarstvo zdravstva, rada i socijane skrbi HNK), te Antonio Šimunović (Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK).

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećoj Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo danas je opunomoćen Goran Buhač, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

federalna.ba/Fena

Vlada FBiH