/* Preload images */ body:after { content: url(../images/close.png) url(../images/loading.gif) url(../images/prev.png) url(../images/next.png); display: none; } .lightboxOverlay { position: absolute; top: 0; left: 0; z-index: 999999; background-color: black; filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=80); opacity: 0.8; display: none; } .lightbox { position: absolute; left: 0; width: 100%; z-index: 100000000; text-align: center; line-height: 0; font-weight: normal; } .lightbox .lb-image { display: block; height: auto; max-width: inherit; -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -ms-border-radius: 3px; -o-border-radius: 3px; border-radius: 3px; border: 5px solid #fff; } .lightbox a img { border: none; } .lb-outerContainer { position: relative; background-color: white; *zoom: 1; width: 250px; height: 250px; margin: 0 auto; -webkit-border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; -ms-border-radius: 4px; -o-border-radius: 4px; border-radius: 4px; } .lb-outerContainer:after { content: ""; display: table; clear: both; } .lb-container { padding: 0; } .lb-loader { position: absolute; top: 43%; left: 0; height: 25%; width: 100%; text-align: center; line-height: 0; } .lb-cancel { display: block; width: 32px; height: 32px; margin: 0 auto; background: url(../images/loading.gif) no-repeat; } .lb-nav { position: absolute; top: 0; left: 0; height: 100%; width: 100%; z-index: 10; } .lb-container > .nav { left: 0; } .lb-nav a { outline: none; background-image: url('data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw=='); } .lb-prev, .lb-next { height: 100%; cursor: pointer; display: block; } .lb-nav a.lb-prev { width: 34%; left: 0; float: left; background: url(../images/prev.png) left 48% no-repeat; filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=0); opacity: 0; -webkit-transition: opacity 0.6s; -moz-transition: opacity 0.6s; -o-transition: opacity 0.6s; transition: opacity 0.6s; } .lb-nav a.lb-prev:hover { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=100); opacity: 1; } .lb-nav a.lb-next { width: 64%; right: 0; float: right; background: url(../images/next.png) right 48% no-repeat; filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=0); opacity: 0; -webkit-transition: opacity 0.6s; -moz-transition: opacity 0.6s; -o-transition: opacity 0.6s; transition: opacity 0.6s; } .lb-nav a.lb-next:hover { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=100); opacity: 1; } .lb-dataContainer { margin: 0 auto; padding-top: 15px; *zoom: 1; width: 100%; -moz-border-radius-bottomleft: 4px; -webkit-border-bottom-left-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; -moz-border-radius-bottomright: 4px; -webkit-border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; } .lb-dataContainer:after { content: ""; display: table; clear: both; } .lb-data { padding: 0 4px; color: #ccc; } .lb-data .lb-details { width: 85%; float: left; text-align: left; line-height: 1.1em; } .lb-data .lb-caption { font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; line-height: 18px; } .lb-data .lb-number { display: block; clear: left; padding-top: 10px; padding-bottom: 1em; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #999999; } .lb-data .lb-close { display: block; float: right; width: 30px; height: 30px; background: url(../images/close.png) top right no-repeat; text-align: right; outline: none; filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=70); opacity: 0.7; -webkit-transition: opacity 0.2s; -moz-transition: opacity 0.2s; -o-transition: opacity 0.2s; transition: opacity 0.2s; } .lb-data .lb-close:hover { cursor: pointer; filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=100); opacity: 1; }  >
Forma za resetovanje korisničke šifre:
Korisničko ime:
E-mail adresa:
> BiH
Poziv na Ugovornu saradnju za distribuciju programa RTVFBiH
Objavljeno: 01.01.2020 10:27
Posljednja izmjena: 10.01.2020 08:24

Na osnovu člana 7. Zakona o javnom servisu Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine ( “Službene Novine FBiH” broj 48/08) RTVFBiH objavljuje: 

JAVNI  KONKURS – LICITACIJA

1.Predmet konkursa:

Ugovorna saradnja za distribuciju programa Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: RTVFBiH), odnosno prijem i redistribucija TV kanala RTVFBiH za područje cijeloga svijeta, izuzev za teritorije Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

2. Pravo učešća:

Prijave na konkurs  mogu podnijeti domaća i inostrana pravna lica koja su registrovana za djelatnost distribucije medijskih sadržaja.

3. Uslovi za učešće:

- Da posjeduje dozvolu Agencije /regulatornog tijela za elektronske komunikacije, odnosno da je registrovan kod nadležnog organa i upisan u odgovarajući registar.

- Da učesnik konkursa i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih djela kao član oraganizovane kriminalne grupe, odnosno da nisu osuđivani za krivična djela protiv privrede, poslovanja i sigurnosti platnog prometa, krivično dijelo primanja ili davanja dara i drugih oblika koristi ili krivično dijelo prevare.

- Da je izmirio dospjele doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Bosne i Hercegovine ili strane države kada ima sjedište na njenoj teritoriji.

- Da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važeći propisa o zaštiti na radu, zapošljavanje i uslovima rada, zaštiti životne sredine kao i da nema zabranu obavljanja djelanosti koja je na snazi u vrijeme podnošenja ponude.

- Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet Javnog konkursa-licitacije.

Dokazi ne mogu biti stariji od dva mjeseca prije otvranja prijava.

Ako se u državi u kojoj učesnik konkursa ima sjedište ne izdaju traženi dokazi, isti može, umijesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornosti ovjerenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim bilježnikom ili drugim nadležnim organom te države.

- Da posjeduje tehnički kapacitet da svoju distributivnu platformu preko koje će reemitovati program RTVFBiH u  inostranstvu, odnosno elektronsku komunikacionu mrežu preko koje će operatorima sa kojima ugovori reemitovanje programa RTVFBiH prosljeđivati programe RTVFBiH, što dokazuje izjavom.

- Potrebno je da učesnik konkursa ima ostvaren pozitivan finansijski rezultat u predhodne dvije obračunske godine: Bilans stanja i Bilans uspjeha na dan 31.12.2017.godine i 31.12.2018.godine.

Također, potrebno je da učesnik konkursa nema evidentirane dane nelikvidnosti u posljednih 6 mjeseci prije objavljivanja javnog konkursa - licitacije, potvrda iz banke.

- Potrebno je da učesnik konkursa ima dovoljan broj zaposlenih lica tehničkih, pravne i finansijske struke koji su kvalifikovani za tehničke operativne poslove na održavanju i servisiranju sistema za distribuciju programa, za zaključivanje ugovora sa operatorima distributivnih platformih u zemlji i inostranstvu i preduzimanje postupaka protiv neovlaštenog iskorištavanja programa i kršenja ugovora, kao i radi realizacije finansijskih obaveza operatora koji će distribuirati program, što dokazuje izjavom.

- Potrebno je da je učesnik konkursa u posljednje tri godine distribuirao televizijske kanale u najmanje pet distributivnih mreža (u okviru svoje i /ili distributivnih mreža drugih operatera) za najmanje 100.000 komercijalnih korisnika ukupno što dokazuje izjavom sa podacima o distributivnim mrežama u  inostranstvu i broju njihovih korisnika, podacima o  zaključenim ugovorima sa operatorima u  inostranstvu.

 4. Kriterijum za dodjelu ugovora

- Najviša mjesečna naknada za distribuciju programa.

5. Sredstva obezbjeđenja:

- Učesnik konkursa je u obavezi da dostavi bankovnu garanciju kao sredstvo finasijskog obezbjeđenja za ozbiljnost prijave na konkurs - licitaciju,  u iznosu od 50.000 EUR-a/ 97.791,50 KM, izdatu od strane ovlaštene banke. Period važnosti garancije mora biti identičan periodu važnosti prijave ili duži od istog, te ista mora biti dostavljena u orginalu.

Bankovnu garanciju za ozbiljnost prijave RTVFBiH će naplatiti u cijelosti u slučaju da učesnik konkursa:

  • Odbije da potpiše ugovor.
  • Povuče svoju prijavu prije datuma isteka roka važnosti garancije, bez saglasnosti RTVFBiH.

Ili da uplati depozit u iznosu od 50.000 EUR-a / 97.791,50 KM protuvrijednosti po srednjem kursu na dan uplate, na ime ozbiljnosti prijave. Depozit mora biti uplaćen dan prije roka za podnošenje prijava na račun RTVFBiH kod UniCredit Bank Sarajevo broj: BA 393389104801948727 broj: 3389002208053496. Uz prijavu dostaviti izvod iz banke kao dokaz o izvršenoj uplati. Uslovi povrata novca ili zadržavanje depozita su isti kao i za bankarsku garanciju.

RTVFBiH će naknadno tražiti sredsvo obezbjeđenja za dobro izvršenje posla.

- Prijave učesnika konkursa koje su  na osnovu pravosnažnih presuda, odnosno konačnih odluka nadležnih organa u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu sankcionisane zbog kršenja autorskih ili srodnih prava i kršenja pravila o zaštiti konkurencije neće se uzeti u obzir.

6. Podnošenje prijave:

Rok za dostavljanje prijave po ovom predmetu ističe dana 10.01.2020.godine u 12.00 časova.

Prijave na konkurs-licitaciju se  podnose neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu učesnika konkursa koji podnosi prijavu na konkurs-licitaciju.

Prijave dostaviti na adresu: Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine, 71 000 Sarajevo, Ul. Bulevar Meše Selimovića broj 12 sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs-licitacija za distribuciju programa   -  NE OTVARATI"

Ukoliko je prijava dostavljena nakon isteka roka određenog za podnošenje prijava  ista se neće razmatrati i biće vraćena  neotvorena.

7. Javno otvaranje prijave:

Javno otvaranje prijava će se obaviti dana 15. januara 2020. godine  u prostorijama RTVFBiH, Sarajevo 71 000,  Bulevar Meše Selimovića.12 u 12:00 časova. Otvaranju prijava mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici učesnika konkursa, uz pismena ovlaštenja.

Ostalo: Učesnici konkursa koji su učestvovali na konkursu  će biti obaviješteni o rezultatima postupka za dodjelu ugovora najkasnije u roku od 5 dana od dana donošenja odluke o izboru distributera programa.

RTVFBiH zadržava pravo da poništi ovaj Javni konkurs-licitaciju i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima konkursa.

federalna.ba

Najčitanije
Najnovije
Vrh